Formació

Des d'aquest àmbit es pretén que els treballadors i les treballadores en actiu millorin les seves competències (coneixements, habilitats i actituds) per al desenvolupament de la seva professió, tot i que permet també l'accés de treballadors/ores en situació d'atur.
D'altra banda, actualment entenem la a formació contínua com una eina per accedir o reincorporar-se al món laboral i no és imprescindible estar en actiu.
La formació ocupacional més específica agrupa totes aquells accions o activitats destinades principalment  a persones en situació d'atur amb l'objectiu de millorar-ne la qualificació professional i la capacitat d'inserció laboral.

Escola Municipal de Persones Adultes
L'escola de persones adultes té com a objectiu facilitar que les persones adultes puguin preparar-se acadèmicament, formar-se culturalment o rebre l'educació bàsica que garanteixi el seu desenvolupament personal i professional, i puguin afrontar millor els reptes de la societat actual, les noves titulacions i les noves tecnologies.

Estudis que s'hi imparteixen (curs 2014-1015):

 

- Ensenyaments bàsics

 • Instrumental I, per a començar a llegir i escriure.
 • Instrumental II, per a millorar la lectura, l'escriptura i el càlcul.
 • Instrumental III, per a adquirir coneixements de cultura general.
- GESO (Graduat en Educació Secundària Obligatòria)
 • Curs adreçat a aquelles persones que vulguin obtenir aquest títol.    OFICIAL
 • Estudis del GESO a distància.
- Informàtica
 • Curs d'Informàtica inicial
 • TIC  per aprendre nocions i Internet.
- Accés a ensenyaments postobligatoris
 • Curs de preparació per a la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà. OFICIAL
 • Curs de preparació per a la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Superior OFICIAL.
 • Curs de preparació per a la prova d'accés a la Universitat per a més grans de 25 anys.
- Idiomes
 • Anglès, cursos d'iniciació i de perfeccionament.
L'Escola Municipal de Persones Adultes (EMPA) de Sant Pere de Ribes és centre de suport de l'Institut Obert de Catalunya (IOC).
EMPA - Ribes
C/ Major, 110 (Masia Can Puig). 08810 Ribes - Sant Pere de Ribes
Tel. 93 896 15 38
a8055853@xtec.cat
Codi del centre: 08055853
EMPA - Les Roquetes*
Pl. de la Vinya d'en Petaca, s/n. 08812 Les Roquetes - Sant Pere de Ribes
Tel. 93 810 92 90
a8055853@xtec.cat
Codi del centre: 08055853
*(les aules es troben a l'edifici de l'Aulari Blanc, al c/ Miquel Servet, s/n).

Horari:
De dilluns a divendres, de 10:30 a 13h
Condicions d'accés:
 • Ser major de 18 anys (en alguns cursos major de 16).
 • No és necessari el GES.
Preinscripcions:
De l'1 al 10 de setembre.

Documents Adjunts
Díptic Escola d'Adults curs 2014-2015


SEFED


Es tracta d'un programa de Simulació d'Empreses amb Finalitats Educatives en l'àmbit administratiu que permet cursar una formació administrativa amb certificat de professionalitat en Activitats de Gestió Administrativa.
La formació pràctica es basa en el mètode de reproducció de situacions reals de treball, que té com a objectiu prioritari la formació de persones en el camp de l'administració d'empreses.
S'aprèn a través del mètode de la simulació. L'aula adopta la forma i la distribució d'una oficina administrativa d'una empresa on es reprodueixen les tasques pròpies dels departaments de comptabilitat, personal, comercial i recepció, combinades amb  formació complementària. Aquesta metodologia permet que l'alumnat aprengui en un context on es respira un ambient de treball i on es desenvolupen les condicions d'una relació laboral normal, cosa que facilita un aprenentatge molt més real.
Els cursos que imparteix el centre s'inicien al gener i juny de cada any i es fan en horari de matí. Tenen una durada de 890 hores, distribuïdes en 650 hores presencials en horari de 8 a 14 hores, 160 on-line, i la resta en pràctiques en una empresa real.

 
SEFED
C/ Major, 110. 08810 Ribes - Sant Pere de Ribes
Tel. 938962301
ACTIC

L'ACTIC és l'Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en aquest àmbit que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.
Permet a qualsevol persona de més de 16 anys demostrar les seves competències en TIC mitjançant una prova per ordinador. La sol·licitud i l'obtenció del certificat també són telemàtics. No cal esperar cap convocatòria per presentar la sol·licitud.
A Sant Pere de Ribes, n'és centre col·laborador el SEFED, a través del qual es posen els mitjans necessaris per fer la prova en condicions adequades i fa funcions d'informació i suport.
  
Centre col·laborador ACTIC
SEFED Sant Pere de Ribes
C/ Major, 110. 08810 Ribes - Sant Pere de Ribes
Tel. 938962301

Enllaç relacionat

FOAP

La Formació d'Oferta en Àrees professionals Prioritàries (FOAP) està destinada a la realització d'accions formatives adreçades a principalment a persones en situació d'atur demandants d'ocupació (DONO).
A més, es considera prioritària la participació en les accions formatives de les persones en situació de desocupació amb les característiques següents:
• Persones amb especials dificultats d'inserció al mercat de treball i/o en situació de vulnerabilitat social
• Persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33%
• Majors de 45 anys
• Persones inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades de forma ininterrompuda més de 2 anys
• Persones que no cobren prestació per desocupació o que no hi tinguin dret.
• Joves menors de 30 anys.


Els cursos tenen una cabuda de 15 alumnes i aquest any l'oferta és:

- OPERACIONS AUXILIAR DE SERVEIS ADMINISTRATIUS I GENERALS 450 hores.
- ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONAS DEPENENTS EN INSTITUCIONS  470 hores.
- DIRECCIÓ I COORDINACIÓ D'ACTIVITATAS  D'EDUCACIÓ EN  EL LLEURE INFANTIL I   JUVENIL 430 hores.
- ATENCIÓ AL CLIENT, CONSUMIDOR I USUARI/ÀRIA 480 hores.

La realització d'aquest cursos comporta l'obtenció de certificats de professionalitat.
Tots ells combinen la part teòrica amb les pràctiques en empreses relacionades amb la formació que es realitza.